Facebook Planet Plus

BFG / IPS

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO  Z BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z  ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996) według następujących zasad:

 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
  • osoby fizyczne,
  • szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. W przypadku prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach,  jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;
 3. W przypadku prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik;
 4. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;
 5. Środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej;
 6. Wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;
 7. Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową);
 8. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR;
 9. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
 10. Gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:
  • Skarbu Państwa,
  • Narodowego Banku Polskiego,
  • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
  • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • instytucji finansowych,
  • firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie  wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
  • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez  Bank Spółdzielczy w Szczekocinach,
  • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
  • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),
  • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615),
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw;
 11. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;
 12. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank Spółdzielczy w Szczekocinach jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;
 13. Świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;
 14. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji;

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

Adres
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

Telefon - Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów
22 58 30 942
22 58 30 943
22 58 30 945

Fax
22 58 30 589

E-mail
kancelaria@bfg.pl

Arkusz informacyjny dla deponenta

 

SYSTEM OCHRONY INSTYTUCJONALNEJ (IPS)

Szanowni Klienci,

Zarząd Banku informuje, iż Bank Spółdzielczy w Szczekocinach jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

System Ochrony Instytucjonalnej (z ang. IPS - Instituational Protection Scheme) jest nowoczesnym sposobem ochrony płynności finansowej i wypłacalności banków spółdzielczych, które są członkami tego Systemu. Zatem IPS stanowi w praktyce dodatkową obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ochronę pieniędzy Klientów Naszego Banku.

System Ochrony Zrzeszenia BPS został zatwierdzony w grudniu 2015 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, dając początek budowie solidarnościowego systemu gwarancji i wsparcia banków spółdzielczych w Polsce.
Od dnia 1 stycznia 2020 roku SOZ BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 326 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych (w tym Bank Spółdzielczy w Szczekocinach). Aktualny wykaz Banków (uczestników) znajduje się na stronie internetowej Systemu Ochrony www.sozbps.pl.

SOZ BPS prowadzi stały monitoring bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej wszystkich uczestników Systemu,
a także posiada uprawnienia do prowadzenia działań prewencyjnych oraz wspomagających tychże uczestników. Wszyscy członkowie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS stworzyli odpowiedznie Fundusze zabezpieczające, które mogą zostać wykorzystane w sytuacji zagrożenia płynności lub wypłacalności.

Podsumowując informujemy, iż System Ochrony Zrzeszenia BPS zapewnia finansowe poczucie bezpieczeństwa nie tylko samym bankom tworzącym System, ale również ich Klientom.