Facebook Planet Plus
Bezpieczny Kredyt

Bezpieczny Kredyt

W lipcu 2023 roku wystartował rządowy program Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego programu nasz Bank oferuje Bezpieczny Kredyt Mój Dom (kredyt z dopłatami do rat 2%).

Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

Więcej informacji o programie

Więcej informacji na temat programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdziesz:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pierwsze-mieszkanie/bezpieczny-kredyt-2

 

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu, 
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

Zasady Bezpiecznego Kredytu

W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:

 • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
 • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.

Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • 500 tys. zł, a
 • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
 • 600 tys. zł
 • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.

Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie  obowiązuje limit ceny 1 m2.

Formuła oprocentowania kredytu:

 • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
 • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.

System spłaty rat:

 • w okresie dopłat raty są malejące,
 • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

Zasady ustalania dopłat

 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

D=Ks*((W-2%))/12
gdzie:
D –     kwota dopłaty,
Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
W –     obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.


 

 • Stopa oprocentowania kredytu jest stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu. Ustala się ją na okres 60 miesięcy spłaty kredytu.
 • W pierwszym 5-letnim okresie oprocentowanie kredytu okresowo - stałe: składa się ze stałej stopy bazowej WIBOR 3M (według stanu na dzień 30.06.2023r.) oraz marży Banku 2%.
 • Po zakończeniu okresu oprocentowania stałego, kredyt będzie oprocentowany wg. formuły oprocentowania zmiennego, jako suma wskaźnika referencyjnego (aktualnie WIBOR 3M) i marży ustalonej w umowie kredytu;

PROMOCJA dla klientów, którzy złożą wniosek o udzielenie kredytu do dnia 30.09.2023r. – obniżenie oprocentowania o 1,76 p.p. do poziomu 7,14%. 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredyt Mój DOM udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,36% (przy założeniu dopłat BGK) dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 250 035 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; do wyliczenia przyjęto oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,14 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,9 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,00% , pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1.364,35 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1.070,98 zł, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 166 889,82 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 162 439,22 zł  (przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 102 973,54 zł), prowizja  za udzielenie kredytu: 1,70 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 250,60 zł, jednorazowa opłata przygotowawcza 200,00 zł., koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 0,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 416 924,82 zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 102 973,54 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01 sierpnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 • 1% opłaty prowizyjnej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego jeśli skorzystasz z gwarancji w ramach Rządowego programu Bezpieczny kredyt 2% (od kwoty kredytu objętej gwarancją);
 • prowizja za udzielenie kredytu - 1,7%
 • opłata przygotowawcza - 200 zł.

Aby skorzystać z kredytu wystarczy:

 • odwiedzić najbliższą placówkę Banku, nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji o kredycie i pomogą wypełnić wniosek kredytowy lub
 • uzupełnić formularz kontaktowy, pracownicy Banku skontaktują się w sprawie udzielenia kredytu
  Masz więcej pytań?

 

Masz więcej pytań?

 

                                                                           

odwiedź jedną 
z naszych placówek                         zadzwoń do nas                wypełnij formularz kontaktowy