Facebook Planet Plus
Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Wchodzi w życie nowe rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi, czyli dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To nawet 400 zł miesięcznie dla tych dzieci, które nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego. By płacić mniej za opiekę, rodzic musi złożyć odpowiedni wniosek.

Komu przysługuje dofinansowanie

Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego.

 Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u innego opiekuna dziecka:

 • pierwszego i jedynego w rodzinie;
 • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
 • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości
  .

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje.

Nie otrzymasz dofinansowania na dziecko, na które otrzymujesz RKO. Na dane dziecko, za ten sam okres, możesz otrzymać dofinansowanie, albo RKO. Dlatego musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.


Abyś mógł skorzystać z dofinansowania na dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do „rejestru żłobków i klubów dziecięcych” albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do „wykazu dziennych opiekunów”. Aby ZUS mógł przyznać Ci dofinansowanie, Twoje dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu musisz przekazać swoje dane i twojego dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.

Jaka jest wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaka ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022r.

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeżeli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia 2022r.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie złożysz do końca maja 2022r., ZUS przyzna Ci dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022r.

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie.

Wszystkie wnioski można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych(PUE)

Jeżeli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek także przez:

 • portal Emp@tia;

 • nasz bank.


Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku. Na adres e-mail, który podasz we wniosku, otrzymasz potwierdzenie założenia profilu, a na numer telefonu jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz w SMS-ie z adresu „ZUS”

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka;
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka;
 • zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy, jeśli jesteś rodzicem zastępczym, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;
 • upoważnienie dyrektora do złożenia w jego imieniu wniosku o dofinansowanie obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeśli składasz wniosek w imieniu dyrektora;
 • dokument, w którym sąd powierzył Ci sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeśli składasz wniosek jako inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji. Informację o tym otrzymasz na swój profil PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku.

Jeśli ZUS odmówi Ci dofinansowania, wyda decyzję. Decyzję otrzymasz na swój profil na PUE ZUS.

Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, który podasz w wniosku. 

ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:

 • odmowy przyznania dofinansowania
 • uchylenia prawa do dofinansowania
 • zmiana prawa do dofinansowania
 • niezależnie pobranego dofinansowania

Od decyzji możesz odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje Ci skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenie decyzji.