Facebook Planet Plus

Zostań udziałowcem

Członkiem Banku Spółdzielczego w Szczekocinach może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego w Szczekocinach jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego w Szczekocinach deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego w Szczekocinach decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

  • Członek Banku Spółdzielczego w Szczekocinach będący osobą fizyczną  jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 200,00 zł (słownie złotych: dwieście ).
  •  Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa.
  • Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/.

Członkowie są zobowiązani:

  • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
  • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
  • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
  • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
  • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
  • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

Informacja dla członków Banku Spółdzielczego