Facebook Planet Plus

O Banku

Na początku XX wieku Bank zrodził się z istotnej potrzeby społecznej. W ciągu 98-ciu lat swego istnienia nierozerwalnie związał się z życiem miasta oraz dalszych okolic. Zrzeszeni w Towarzystwie Pożyczkowo – Oszczędnościowym członkowie uzyskiwali od tej organizacji pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Towarzystwo broniło przed lichwą i wyzyskiem, pomagało miejscowemu rolnictwu i rzemiosłu.

W latach zaborów i I-szej wojny światowej Towarzystwo wraz z innymi związkami i organizacjami społecznymi budziło i upowszechniało poczucie świadomości narodowej i było szkołą obywatelskiego działania.

W czasach XX-lecia międzywojennego Bank pomógł licznej rzeszy swych członków przetrwać dewaluację pieniądza, a następnie lata kryzysu gospodarczego. Kredytując rolnictwo i rzemiosło, które wówczas były podstawowymi dziedzinami gospodarki, Bank przyczynił się do umocnienia stabilizacji gospodarczej i miasta. Uruchamiając specjalne kredyty i fundusze Bank obronił także przed klęskami żywiołowymi i skutkami choroby. Znaczny udział ma także Bank Spółdzielczy w umacnianiu innych form spółdzielczego działania, jak spółdzielczości mleczarskiej i handlowej. Założona dzięki pomocy finansowej Banku Spółdzielnia Mleczarska „Rokitnianka” w Szczekocinach stała się wkrótce wzorcowym zrzeszeniem tego typu i istnieje do dziś pod tą nazwą, służąc swoim członkom i naszemu rolnictwu.

Nie można również nie uwzględnić szerokiej działalności społecznej podejmowanej przez Bank Spółdzielczy i szczekocińską Kasę Stefczyka. Budowa budynku – siedziby spółdzielni, szeroka pomoc finansowa dla straży pożarnych, udział w odbudowie plebani parafialnej, wspieranie finansowe harcerstwa, młodzieży uczącej się, czytelni, bibliotek i wielu innych inicjatyw społecznych miała duże znaczenie dla rozwoju społecznego i kulturalnego środowiska. W końcowych latach międzywojennych działacze Banku mobilizowali do gromadzenia funduszu na rzecz obrony kraju.

W okresie okupacji hitlerowskiej Bank w miarę swych możliwości wspierał doraźnie osoby najbardziej poszkodowane i pomagał organizacjom charytatywnym.

Znaczenie Banku Spółdzielczego zwiększa się wydatnie w latach Polski Ludowej. Stawiane wówczas pod spółdzielczością bankową coraz to nowe zadania Bank realizował dobrze, co wielokrotnie było dostrzegane przez instytucje nadzorujące jego pracę. Niemały udział w unowocześnianiu metod gospodarowania, zwiększaniu produkcji rolnej, rozwijaniu budownictwa inwentarskiego i mieszkaniowego na wsi.

Nawiązując do najlepszych doświadczeń okresu międzywojennego Bank Spółdzielczy popierał wszelkie inicjatywy społeczne w środowisku, a chociażby Budowę Szkoły Tysiąclecia, budowę Domu Strażaka, czy Rejonowej Przychodni Zdrowia.

Mimo występujących trudności jakie przyniósł ostatni okres transformacji gospodarczej Bank Spółdzielczy wspierał i wspiera finansowo liczne potrzeby różnych środowisk. Z prawdziwą przyjemnością można wymienić chociażby: partycypację w odnowieniu kościoła parafialnego w Szczekocinach, kościołów w Przyłęku Szlacheckim i w Rokitnie oraz budowy kaplicy cmentarnej w Szczekocinach, wspieranie działalności sportowej miejscowego klubu sportowego „Sparta”, Zespołu Szkół w Szczekocinach i w Chruszczobrodzie, Stowarzyszenia CARITAS przy parafii w Szczekocinach, udział w finansowaniu działalności szpitala w Zawierciu i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz udział w kosztach organizowania licznych uroczystości lokalnych, powiatowych i wojewódzkich.