Odwiedzono nas już
1942872
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS
  skup sprzedaż
1 USD
1 EUR
1 CHF
1 GBP
1 AUD
1 DKK
1 CAD
1 NOK
100 HUF
1 CZK
1 SEK

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-08-07
WIBID 3M 0,03 +0,00%
WIBOR 3M 0,23 +0,00%
WIBOR 1M 0,20 +0,00%
EURIBOR 3M -0,47 -1,50%
EURIBOR 1M -0,51 +0,58%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

  • Pol Konto ZERO
    Pol Konto ZERO

SubFundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego

 

Nazwa
subfunduszu
Polityka
inwestycyjna
Korzyści i horyzont
inwestycyjny
Minimalne
wpłaty
UniKorona
Obligacje
obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe- nie mniej niż 90% udział w portfelu zyski z papierów dłużnych o wysokiej płynności, od roku do 2 lat  50 PLN
UniDolar
Obligcje
(w PLN, w USD)
obligacje i papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowane w USD, emitowane przez rząd USA oraz obligacje korporacyjne firm, mających siedzibę na terenie USA lub w krajach OECD  zyski z papierów dłużnych plus skorzystanie na zmianach kursu walutowego USD/PLN, 2-3 lata *wpłaty w PLN:
- pierwsza wpłata 500 PLN,
- następne: 100 PLN

* wpłaty w USD
- pierwsza i kolejne:
1.000 USD

UniObligacje:
Nowa Europa
od 90 do 100% papiery dłużne emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej zyski z papierów dłużnych, emitowanych przez podmioty, których siedziba mieści się w Europie Środkowo- Wschodniej, co najmniej 2 lata 100 PLN
UniMaxDłużne do 100% wartości aktywów lokowane w jednostki funduszy innych funduszy otwartych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy z kategorii papierów dłużnych zyski z papierów dłużnych o krótkoterminowych wahaniach wartości, min. 2 lata 100 PLN
UniStoProcent
Plus
akcje - głównie spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20. (max. 45% portfela) oraz papiery dłużne - bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa i innych instrumentów finansowych. (min. 55% portfela) planowana Ochrona 100% kapitału między 15 grudnia a 15 grudnia następnego roku, co najmniej okres rozliczeniowy, min. 1 rok 100 PLN
UniStoProcent
Bis
akcje (max. 45% portfela) oraz papiery dłużne (min. 55% portfela) inwestycją pozwalającą na partycypowanie w nieograniczonych zyskach z rynku akcji, a jednocześnie potencjalnie umożliwiającą ochronę 100% kapitału w okresie rozliczeniowym od 15 czerwca do 15 czerwca następnego, min. 1 rok 100 PLN
UniAktywna
Alokacja
(95%)
akcje i inne papiery dłużne - od 0 do 100% portfela ochrona 95% kapitału między 31 grudnia a 31 grudnia następnego roku, co najmniej okres rozliczeniowy,

Systemu Zachowania Wartości Kapitału, który umożliwia wykorzystanie potencjału rynków akcji w sytuacji hossy oraz ochronę kapitału w sytuacji bessy., min. 1 rok

100 PLN
UniStabilny
Wzrost
akcje (max. 40%) i papiery dłużne (min. 60%) potencjał wzrostu dzięki zaangażowaniu w polskie akcje i stabilność dzięki polskim obligacjom, min. 3 lata 100 PLN