Odwiedzono nas już
1922042
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS 2020-07-03 16:00
  skup sprzedaż
1 USD 3.8801 4.0629
1 EUR 4.3611 4.5660
1 CHF 4.0781 4.3179
1 GBP 4.8081 5.0913
1 AUD 2.6778 2.8355
1 DKK 0.5819 0.6161
1 CAD 2.8435 3.0110
1 NOK 0.4063 0.4302
100 HUF 1.2295 1.3018
1 CZK 0.1625 0.1720
1 SEK 0.4140 0.4384

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-07-03
WIBID 3M 0,06 +0,00%
WIBOR 3M 0,26 +0,00%
WIBOR 1M 0,23 +0,00%
EURIBOR 3M -0,43 -2,88%
EURIBOR 1M -0,51 +0,59%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

 • System ochrony zrzeszenia
  System ochrony zrzeszenia

Rozpatrywanie reklamacji

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów 

 

Klient Banku Spółdzielczego w Szczekocinach zwanego dalej Bankiem ma możliwość złożenia reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

 

 1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

 2. Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.

 3. Klient może składać reklamację:
  1)  w  formie pisemnej: w siedzibie Banku oraz w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klientów, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.
  2)  Telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku).

 4. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu wpływu reklamacji od Klienta.

 5. W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż za pośrednictwem poczty lub posłańca, Bank na życzenie Klienta przekazuje mu potwierdzenie złożenia reklamacji w trybie z nim uzgodnionym.

 6. Reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.

 7. Bank udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 8. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od daty otrzymania reklamacji.Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji sporządzane jest w formie pisemnej i wysyłane do Klienta pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną wyłącznie za zgodą klienta.

 

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

 

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.