Odwiedzono nas już
1863238
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS 2020-03-27 16:00
  skup sprzedaż
1 USD 4.0214 4.2099
1 EUR 4.4178 4.6243
1 CHF 4.1565 4.3999
1 GBP 4.9040 5.1917
1 AUD 2.4210 2.5630
1 DKK 0.5887 0.6232
1 CAD 2.8326 2.9987
1 NOK 0.3771 0.3992
100 HUF 1.2362 1.3086
1 CZK 0.1610 0.1704
1 SEK 0.3996 0.4230

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-03-27
WIBID 3M 0,97 +0,00%
WIBOR 3M 1,17 +0,00%
WIBOR 1M 1,14 +0,00%
EURIBOR 3M -0,35 +5,42%
EURIBOR 1M -0,44 +3,28%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

  • Pol Konto ZERO
    Pol Konto ZERO

Terminologia

Bank – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach;
Wnioskodawca – osoba fizyczna lub osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o kredyt;
Kredytobiorca – osoba fizyczna lub osoby fizyczne, z którymi została zawarta umowa kredytu;
Gospodarstwo domowe – Kredytobiorca /Współkredytobiorca i jego współmałżonek, a także wszystkie osoby pozostające na ich utrzymaniu;
Nieruchomość – na potrzeby niniejszego Regulaminu nieruchomość położona na terenie powiatu w Zawierciu lub powiatów sąsiadujących z powiatem zawierciańskim przeznaczona na cele mieszkaniowe (zamieszkała albo przeznaczona do zamieszkania) lub następujące ograniczone prawa rzeczowe:
a)prawo użytkowania wieczystego terenu, na którym znajdują się budynki mieszkalne,
b)spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
c)prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
Zdolność kredytowa – zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytu;
Stawka WIBOR – stopa procentowa Warszawskiego Rynku Międzybankowego dla lokat udzielanych przez banki w złotych dla danego okresu, ustalana jako średnia z kwotowań banków i publikowana przez serwis Reuters na stronie WIBO o godz. 1100 danego dnia notowań;
Dzień uruchomienia kredytu – określony w umowie kredytu dzień, w którym kredyt postawiony jest do dyspozycji kredytobiorcy;
Okres kredytowania – okres liczony od dnia podpisania umowy kredytu do dnia określonego w umowie kredytu jako ostateczny termin spłaty kredytu;
Ostateczny termin spłaty kredytu – ustalony w umowie kredytu dzień spłaty ostatniej raty kredytu wraz z odsetkami;
Okres wypowiedzenia umowy kredytu – okres liczony od dnia następnego po dniu doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu do ostatniego dnia okresu wskazanego w treści wypowiedzenia;
Wymagalność kredytu – uprawnienie Banku do żądania spłaty kredytu, skuteczne z upływem terminu spłaty kredytu określonego w umowie kredytu lub z upływem okresu wypowiedzenia kredytu;
Całkowity koszt kredytu – wszystkie koszty wraz z odsetkami, opłatami i prowizjami, które kredytobiorca jest zobowiązany zapłacić za kredyt, za wyjątkiem kosztów:
a)które ponosi kredytobiorca w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z Umowy kredytu,
b)prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, oraz kosztów przelewów i wpłat na ten rachunek, chyba że kredytobiorca nie ma prawa wyboru podmiotu prowadzącego rachunek, a koszty te przekraczają koszty dla rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący rachunek,
c)ustanowienia zabezpieczeń i ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu – wraz z oprocentowaniem i pozostałymi kosztami – na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia kredytobiorcy,
d)wynikających ze zmiany kursów walut;
Łączna kwota wszystkich kosztów – wszystkie opłaty i prowizje, do zapłaty których zobowiązany jest kredytobiorca, w tym koszty ustanowienia zabezpieczenia;
Opłata przygotowawcza – opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie umowy kredytu.
dłużnik – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zobowiązana wobec Banku do zwrotu należności lub dokonania określonej czynności prawnej wynikającej z umowy kredytu,
wierzytelność – uprawnienie Banku wynikające z umowy kredytu, na mocy której może on żądać od dłużnika spełnienia określonego świadczenia,
należność – środki pieniężne w złotych polskich lub w walucie obcej przysługujące Bankowi z tytułu udzielonych kredytów,
okres wypowiedzenia – okres czasu liczony od daty doręczenia drugiej stronie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy kredytu do daty rozwiązania umowy w wyniku tego oświadczenia
egzekucja – przymusowe wykonanie orzeczeń i ugód sądowych, aktów notarialnych lub bankowych tytułów egzekucyjnych
Okres wypowiedzenia kredytu - okres liczony od następnego dnia po doręczeniu oświadczenia o wypowiedzeniu kredytu do daty wymagalności kredytu lub jego części,
Poręczyciel – osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, poręczająca zwrot zaciągniętego kredytu,
Przejmujący dług – osoba fizyczna, która na podstawie umowy przejęcia długu, przejmuje zobowiązanie Kredytobiorcy, z tytułu zawartej Umowy kredytu,
Przystępujący do długu – osoba fizyczna, która na podstawie umowy przystąpienia do długu ponosi solidarną odpowiedzialność z Kredytobiorcą, z tytułu zawartej Umowy kredytu.