Odwiedzono nas już
1750612
 razy

Zmiany autoryzacji w systemie bankowości internetowej od dnia 5 maja 2019r. oraz zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia ROR

 

Zmiany autoryzacji w systemie bankowości internetowej od dnia 5 maja 2019r. oraz zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 5 maja 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach nastąpi zmiana dotycząca instrumentów uwierzytelnienia użytkownika (tj. haseł jednorazowych w postaci listy haseł jednorazowych). Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością spełnienia wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw w zakresie silnego uwierzytelniania zapewniającego mocniejszą ochronę danych osób posiadających dostęp do bankowości internetowej. Ze względu na to, że ww. hasła jednorazowe nie spełniają wymogów przedmiotowej Ustawy, od 5 maja 2019 r. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach nie będzie ich stosował jako m.in. środka autoryzacji w systemie bankowości internetowej. W zamian stosowane będą hasła jednorazowe otrzymywane SMS-em, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości internetowej. Oznacza to, iż Klient korzystający z systemu bankowości internetowej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) z krajowym numerem telefonu, aby po tej dacie móc korzystać z systemu bankowości elektronicznej. Zatem aby po dniu 4 maja 2019 roku aktywnie korzystać z usługi bankowości internetowej należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji, składając w dowolnej placówce Banku pisemną dyspozycję zmiany sposobu autoryzacji w której podany zostanie krajowy numer telefonu niezbędny do otrzymywania haseł jednorazowych w formie SMS. Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z listy haseł jednorazowych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości internetowej przy użyciu tego instrumentu nie dłużej niż do dnia 4 maja 2019 r. włącznie.

Jednocześnie informujemy, iż od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach, przy czym, niektóre postanowienia będą obowiązywały od 5 maja 2019 r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną e celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (tzw. PSD2). Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości internetowej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego. Główne zmiany wprowadzone w w/w regulacji to:

  1. Wprowadzenie konieczności zastosowania silnego uwierzytelnienia Klienta w usłudze bankowości internetowej;
  2. Dodanie zasad funkcjonowania dostawców usług, którzy zgodnie z ustawą mogą za zgodą Użytkownika inicjować transakcje płatnicze z rachunków płatniczych Klienta, świadczyć usługę dostępu do rachunku oraz potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym;
  3. Zaprzestanie uwierzytelniania transakcji w usłudze bankowości internetowej za pomocą list haseł jednorazowych i zastąpienie ich hasłem jednorazowym wysyłanym SMS-em;
  4. Konieczność silnego uwierzytelnienia dostępu do usługi bankowości internetowej co 90 dni;
  5. Koniczność stosowania silnego uwierzytelnienia przy płatnościach kartami płatniczymi;

Zgodnie z zapisami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian tj. do 13 września 2019 r. włącznie, wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Informacje dotyczące zmian w zakresie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw znajdą się również na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsszczekociny.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do placówek Banku!

Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach