Odwiedzono nas już
1750611
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Reklama

  • Kredyt "ZA ZERO" - 24 raty x 0%
    Kredyt "ZA ZERO" - 24 raty x 0%

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

 Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

 

  

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach, przy czym, niektóre postanowienia będą obowiązywały od 5 maja 2019 r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną e celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (tzw. PSD2). Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości internetowej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego. Główne zmiany wprowadzone w w/w regulacji to:

  1. Wprowadzenie konieczności zastosowania silnego uwierzytelnienia Klienta w usłudze bankowości internetowej;

  2. Dodanie zasad funkcjonowania dostawców usług, którzy zgodnie z ustawą mogą za zgodą Użytkownika inicjować transakcje płatnicze z rachunków płatniczych Klienta, świadczyć usługę dostępu do rachunku oraz potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym;

  3. Zaprzestanie uwierzytelniania transakcji w usłudze bankowości internetowej za pomocą list haseł jednorazowych i zastąpienie ich hasłem jednorazowym wysyłanym SMS-em;

  4. Konieczność silnego uwierzytelnienia dostępu do usługi bankowości internetowej co 90 dni;

  5. Koniczność stosowania silnego uwierzytelnienia przy płatnościach kartami płatniczymi;

Zgodnie z zapisami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian tj. do 13 września 2019 r. włącznie, wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Informacje dotyczące zmian w zakresie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw znajdą się również na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsszczekociny.pl.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do placówek Banku!

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach